STATUTEN van de Stichting BERJALAN

Artikel 1 – NAAM EN ZETEL.

 1. De stichting draagt de naam: Stichting BERJALAN
 2. De stichting is gevestigd te Weerselo.

 

Artikel 2 – DOEL

 1. De stichting heeft ten doel: Het stimuleren van kennis over voet-, loop- en beweegproblemen en de conservatieve behandeling ervan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het subsidiëren van cursussen, workshops en andere vormen van onderwijs, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 3 – GELDMIDDELEN

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 1. De verkoop van het leerboek „Pedorthic Footwear; Assessment and Treatment”
 2. Alle andere verkrijgingen en baten.

 

Artikel 4 – BESTUUR

 1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De verschillende bestuursfuncties kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.
 4. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen, krachtens welk rooster elke drie jaar één bestuurslid aftreedt. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door zijn aftreden volgens het eventuele rooster van aftreden;
  2. op zijn eigen verzoek door schriftelijk bedanken;
  3. door zijn faillissement of zijn surséance van betaling of indien de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt;
  4. door zijn ondercuratelestelling;
  5. door zijn overlijden;
  6. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
  7. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij de wet.
 6. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.
 7. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan door het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat blijft het niettemin bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat in de vacature(s) kan worden voorzien.

 

Artikel 5 – TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de wet niet anders bepaalt. Deze vertegenwoordiging kan worden uitgevoerd door de voorzitter. Het bestuur kan een ander bestuurslid en/of een derde machtiging verlenen om de stichting binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
 3. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan vast en een (financiëel) jaarverslag.

 

Artikel 6 – BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur:

 1. vergadert tenminste tweemaal per jaar. De regels voor het uitschrijven van een bestuursvergadering en de ‘vergader-lokatie’ staan beschreven in het reglement.
 2. is niet bevoegd tot het aangaan van leningen.
 3. is niet bevoegd meer uit te geven aan projecten dan er in kas is.
 4. handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere het beleidsplan, de jaarbegroting en de projectbudgetten.
 5. kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht. Als tot twee maal toe geen twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig zijn bij een correct uitgeschreven bestuursvergadering, dan besluit de voorzitter.
 6. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die zo snel mogelijk na de vergadering worden verspreid onder de bestuursleden.
 7. Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
 8. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden, de directeur, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.
 9. Een bestuurslid kan zich door een door hem daartoe schriftelijk gevolmachtigd mede- bestuurslid of de directie ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.

 

Artikel 7 – BESLUITVORMING BESTUUR

 1. Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
 2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
 3. Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard.

 

Artikel 8 – BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de directie en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur van de door de directie ontworpen stukken strekt tot decharge van de directie.
 4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te bewaren.

 

Artikel 9 – STATUTENWIJZIGING

 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten.
 2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 10 – ONTBINDING EN VEREFFENING

 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding der stichting.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van vereenkomstige toepassing.
 3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
 4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
 5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.